Clubinfo

 

De zaterdagvoetbalvereniging O.N.R. is een vereniging bestaande uit 5 seniorenteams en 14 jeugdteams. Verder  zijn er drie teams voor jongens en meisjes met een beperking van welke aard dan ook. Er is een pupillen team en twee senioren teams.

Binnen de vereniging is er tevens een zaalvoetbalafdeling (futsal) met 9 seniorenteams. Daarnaast spelen 30+-ers wekelijks recreatief in de zaal. Er is een 35+ team en een 45+ team die competitie spelen een keer in de maand op vrijdagavond.
Ook de biljartafdeling, het Groende Veldje (HGV) maakt deel uit van onze vereniging.

ONR is een vereniging met een eigen cultuur. Een cultuur, die zich kenmerkt door het streven naar sportieve prestaties in samenhang met de door ouders/leden beleefde normen en waarden, waarbij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het respect hebben voor elkaar van groot belang worden geacht.

De vereniging heeft een groot aantal vrijwilligers die veel taken op zich nemen: bestuurlijk in het algemeen bestuur of de jeugdcommissie, de begeleiding van (jeugd)teams, (assistent)trainers, scheidsrechters, kantinedienst en het onderhoud van onze accommodatie.

Lid worden?

Hoe wordt je lid, zie daarvoor de pagina lidmaatschap.

Vertrouwenscontactpersoon

ONR heeft een vertrouwenscontactpersoon, lees er meer over op de pagina vertrouwenscontactpersoon.

Jeugdbeleid

Jeugdvoetbalbeleidsplan VVONR 2016 – 2019 v2.0

Waar staan we voor.

ONR is een vereniging van met ongeveer 365 leden. Hiervan maken ongeveer 165 leden deel uit van de jeugdafdeling.

Zoals uit het ledental kan worden opgemaakt, is de jeugdafdeling een florerende afdeling.

Het jeugdbeleid en de daaruit voortvloeiende beslissingen van het jeugdcommissie zijn afgeleid van de hoofddoelstelling van de z.v.v. O.N.R., namelijk: “Creëer dusdanige voorwaarden dat de vereniging z.v.v. O.N.R. hierdoor kan floreren”.

De afgeleide doelstelling binnen de jeugdafdeling is als volgt: “Sportief zo hoog mogelijk willen presteren, rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele speler”.

Binnen de jeugdcommissie zijn wij van mening dat de jeugdafdeling zich dient te kenmerken door een goed evenwicht in prestatiegericht werken en sociaal beleid cq. “je prettig voelen bij de vereniging”.

De jeugdcommissie heeft gemeend een aantal huisregels op te stellen. Hieronder staat kort opgesomd wat de huisregels van de club zijn.

Accomodatie

Ga niet op voetbalschoenen de kantine of bestuurskamer binnen. Klop je voetbalschoenen buiten op de daarvoor bestemde borden uit of veeg ze schoon in de bezems.

De bestuurskamer is er voor jeugdtrainers, jeugdleiders en scheidsrechters. Niet voor spelers, ook niet om materialen te halen of te brengen.

Niet intrappen in de doelgebieden en op het veld voor de kantine.

Gooi afval in de afvalbakken.

Jeugdleiders en jeugdtrainers zien er op toe dat er op een normale wijze wordt gedoucht en dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. De jeugdtrainer van de laatste groep dient de kleedkamer na de training op slot te doen.

Na gebruik van de bestuurskamer deze netjes achterlaten.

Verlichting: na gebruik ruimte verlichting uitdoen.

Trainingspakken

Het trainingspak draag je niet tijdens de trainingen. Elke wedstrijd heb je het gehele pak nodig voor de warming-up. Je kunt óók in je pak naar ONR toekomen, maar als het regent is dit niet aan te raden.

Het pak wordt niet gedragen op school, tijdens het buitenspelen e.d.
Elke speler krijgt een heel pak en levert aan het einde van he het óók zot seizoen weer in.

Voor een ONR activiteit is het pak altijd schoon.

Wisselspelers hebben altijd een trainingsjasje aan (indien nodig ook een broek)

Materiaal

Wees zuinig op materialen. Jeugdleiders en jeugdtrainers zijn verantwoordelijk voor de door hen gebruikte materialen. Pionnen en stokken moeten in het materiaalhok.

Gesponsorde kleding gaat bij correct gebruik 4 jaar mee. Eerder zoekgeraakte of beschadigde kleding dient door het betreffende elftal cq speler zelf te worden aangeschaft.

Voor vragen/problemen over materiaal kun je terecht bij de materiaalbeheerder of je coördinator.

Keepers

Indien een jongen/meisje aangeeft graag een vaste keeper te willen zijn/worden, dan zijn we hier als vereniging erg blij mee.

Keeperstraining

Voor de keepers is een aparte keeperstraining mogelijk. Dit geldt voor alle gemotiveerde keepers (dus ook voor de JO9 en de JO11). De trainingstijden voor de keepers staan vermeld op de website.

 

Keeperskleding

De keeper wordt door de club voorzien van een keeperbroek, keepershirt en keeperhandschoenen. Omdat deze materialen nodig zijn bij de keepertraining, mogen de keeperhandschoenen en de keeperbroek van de club door de keeper zelf worden bewaard en gewassen.

De kleding blijft echter eigendom van de club en moet aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd.

Eventueel kan hierover overlegd worden met de jeugdleider. Als er problemen zijn met de kleding, bijv. geen passende handschoenen, dan kan dit geregeld worden via de jeugdleider. Deze leider kan de kleding regelen via de materiaalman.

Omgangsnormen

Alcohol wordt uitsluitend verkocht aan mensen van 18 jaar en ouder.

Heb respect voor elkaar en elkaars taak. Accepteer dat niet iedereen gelijk denkend is.  Spreek elkaar rechtstreeks aan; niet achter de rug om. Onze problemen lossen we intern op.

Wees je er van bewust dat wij met z´n allen ONR vertegenwoordigen. Gedraag je hiernaar. Zowel op als buiten het veld en zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden.
Het belangrijkste is dat we elkaar ook op deze gedragsregels aanspreken als dit nodig is. Op deze wijze blijven wij trots op onze club!

Pestgedrag wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot uitsluiting van training- en/of wedstrijddeelname.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een zevental leden waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een coördinator technische zaken , de jeugdvoorzitter, afgevaardigde kantine zaken en de zaalvoetbalvoorzitter.

Het bestuur vergadert één keer per maand.

Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De jeugdcomissie

Het jeugdcommissie bestaat uit de jeugdvoorzitter, de jeugdsecretaris en de coördinatoren.

Het jeugdcommissie komt één keer per maand bijeen.

Omdat ook alle jeugdleiders betrokken moeten zijn bij hetgeen er reilt en zeilt binnen de vereniging, hebben de coördinatoren minimaal twee keer per jaar overleg met de jeugdleiders van hun categorie.

Elke leeftijdscategorie heeft een coördinator. Deze persoon regelt, in overleg met de trainer, draagt zorg voor de begeleiding van de teams en heeft een belangrijke taak in de informatievoorziening binnen en buiten zijn of haar aandachtsgebied. Voor vragen/opmerkingen over de indeling van uw zoon of dochter kunt u terecht bij de coördinator.

Elk team heeft in ieder geval één maar meestal twee jeugdleiders. Meestal is dit een ouder van één van de voetballers. Deze jeugdleiders regelen alle zaken betreffende een voetbalteam (elftal of zevental), zoals het vervoer, de was, en de vervangingen bij afwezigheid van een speler. Voor algemene vragen betreffende het team kunt u terecht bij de jeugdleider. Hij/zij kan u eventueel doorverwijzen naar een deskundige.

Iedere maandagavond worden de lopende zaken indien nodig besproken en worden de opstellingen voor de komende speeldatum doorgegeven.

Leeftijdsgroepen en aanspreekpunten

De jeugdafdeling is door ons onderverdeeld in groepen. Per leeftijdsgroep is er een vast aanspreekpunt. We beginnen met de JO9 en de JO11, vervolgens de JO13 en de JO15, dan de JO17 en de JO19 en tenslotte de keepers van de hele jeugdafdeling.

De aanspreekpunten (coördinatoren) van deze leeftijdscategorieën vormen samen met de jeugdsecretaris, de hoofdjeugdtrainer, de jeugdcommissie.

De jeugdvoorzitter is tevens afgevaardigde in het hoofdbestuur van de vereniging.

Indelen van nieuwe spelers

Zodra uw aanmeldingsformulier binnen is gekomen bij het secretariaat, worden daar uw gegevens verwerkt en krijgt u een KNVBnummer.

Voor de jeugdteams zijn er coördinatoren die per leeftijdscategorie, de teams coördineren. Als u zichzelf of uw kind heeft aangemeld zorgt de coördinator ervoor dat er persoonlijk kontact met u opgenomen wordt over de indeling. Vervolgens hoort u van de jeugdleider hoe de gang van zaken rondom het team geregeld is.

Een voetbalseizoen voor de meeste jeugdteams is opgedeeld in twee periodes:
Najaars- en een voorjaarscompetitie. Meestal ontvangt u van de jeugdleider een schema. In het schema staan alle wedstrijden voor een periode vermeld, staat vermeld welke ouders moeten rijden en wie de was moet doen. In voorkomende gevallen kunt u dan nog proberen zelf te ruilen met één van de andere ouders.

Vrijwilligerstaken

Om onze jeugd en senioren te laten voetballen, zijn er voldoende vrijwilligers nodig. De vereniging kan natuurlijk niet voor allerlei activiteiten betaalde krachten in de arm nemen. Uiteraard zou dit een enorm opdrijvend effect hebben voor onze contributie.

Daarom vragen wij van al onze nieuwe leden om na te denken over een taak die ze zouden kunnen en willen uitoefenen binnen de vereniging en deze in te vullen op de achterkant van het aanmeldingsformulier. Via het secretariaat zal er dan iemand kontact met u opnemen.

De taken zijn onder andere: bardienst in de ochtend of middag, leider/ster van een jeugdteam, coördinator van een jeugdgroep, trainer van een jeugdteam, functie in de jeugdcommissie en/of algemeen bestuur, leider/ster van een seniorenteam.